Yrkeshygiene

En yrkeshygieniker har spesialkompetanse i å identifisere, kartlegge og vurdere kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. På bakgrunn av dette foreslås tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko i samarbeid med virksomheten.

Aktuelle utfordringer i mange bransjer er hørselskadelig støy, helsefarlige kjemikalier, støv, røyk og gasser. Agder Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe bedriftene med å vurdere om det er behov for tiltak og dokumentasjon i henhold til myndighetskrav.

Eksempler:

  • Måling og vurdering av forurensning i arbeidsatmosfære (f.eks. støv, sveiserøyk, løsemidler)
  • Måling og vurdering av hørselskadelig støy
  • Vurdering av inneklima som luftkvalitet og temperatur
  • Valg av personlig verneutstyr som f.eks åndedrettsvern, hørselvern, hansker
  • Gjennomgang av og opplæring i sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
  • Risikovurdering av arbeidsmiljø ved planlegging av nye arbeidsplasser og vurdering av eksisterende
  • Veiledning i myndighetenes kvalitetskrav til HMS og det fysiske arbeidsmiljøet (Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter)