Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)

Alle bedrifter er pålagt å drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i egen virksomhet for å forebygge skader på helse og miljø eller tap av materielle verdier. Det innebærer blant annet at HMS-arbeidet må organiseres. Ansvar må plasseres og oppgaver må delegeres.

Alle bedrifter skal  ha oversikt over hvilke HMS-regler som gjelder for egen virksomhet og utarbeide interne rutiner for å sikre at regelverket følges. Arbeidsmiljø og sikkerhet skal kontrolleres f.eks. ved vernerunder.

Agder Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe bedriften med:

  • etablering av bedriftens eget HMS-system (Internkontroll) og hjelp til utarbeidelse av aktuelle rutiner
  • gjennomgang av bedriftens eget HMS-system (revisjon)
  • deltakelse på vernerunde (periodisk kartlegging av fysisk arbeidsmiljø)
  • opplæring og informasjon til utsatte grupper (f.eks. ansatte som er utsatt for støy og kjemisk helsefare)
  • opplæring og informasjon om systematisk HMS-arbeid til ledere og verneombud